MINISTRIA E ARSIMIT

DHE SPORTIT

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE

ELBASAN

SEKTORI I KURRIKULËS DHE CILËSISË

 

Nr...…Prot.                                                                                                                  Elbasan, më 10 .09 2014

LENDA : DOKUMENTAT PER APLIKIM PER ZHVILLIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE

Mbështetur në :

Ligjin e Arsimit Parauniversitar, me Nr.69/2012;

-VKM nr 66 dt 3.02.2010 per funksionimin e DAR-eve.

- Rregullorja e brendshme e D A R Elbasan per vitin 2014, sipas Rregullores se MASH me nr.311/1, date 18.01.2011;

-Dipozitat Normative te ngritura me Urdhrin e MASH, nr.343.date 19.8.2013;

-Urdhër NR 336, Datë 14.07.2011”Për miratimin e rregullores për “Organizimin dhe zhvillimin e praktikave

  për profesionin e rregulluar të mësuesit”

KANDIDATI PËR  PRAKTIKANT PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT DUHET TË PLOTËSOJË KËTO DOKUMENTA:

 1.Kërkesë për zhvillimin e praktikës profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit;

 (Formulari I gatshëm pranë DAR)

2.CV e praktikantit;

3.Fotokopje e noterizuar e kartës së identitetit;

4.Fotokopje e noterizuar e diplomës së nivelit të parë dhe diplomës së masterit, së bashku me listën e notave përkatëse;

5.Raporti mjeko –ligjor;

6.Vërtetim nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

7.Vërtetim nga komuna;

 

Dokumentacioni duhet të dërgohet pranë sektorit të SKC, DAR Elbasan deri në datën 18.10.2014