MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË

ZYRA VENDORE ARSIMORE PARAUNIVERSITAR ELBASAN

 

 

Njoftim!

 

Në zbatim të shkresës së MAS me nr. 5245 prot., datë 22.08.2023, me lëndë”Për zhvillimin e praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2023-2024”, ju informojmë se platforma e albania për periudhën e tretë ka hapur shërbimin “Aplikim për zhvillimin e praktikës profesionale (kandidatët për mësues)” me kod 14152 nga data 05.03.2024 ne orën 8:00 deri me 15.03.2024 ora 24:00.

 

Falenderit!


 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË

ZYRA VENDORE ARSIMORE PARAUNIVERSITAR ELBASAN

 

Korçë, më 22. 06. 2022

 

                                      NJOFTIM

PËR KANDIDATËT QË KONKURROJNË PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË”, 2022 LIDHUR ME PROCESIN E ANKIMIMIT TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE

 

Mbështetur në Udhëzimin Nr. 12, datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, si edhe shkresën e MAS “Për procedurat e konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022, njoftojmë kandidatët që kanë aplikuar përmes sistemit online në portalin “Mësues për Shqipërinë”, 2022 se vlerësimi i dosjeve të dërguara prej tyre ka përfunduar.

 

Të gjithë kandidatët mund të verifikojnë vlerësimin e tyre në hapësirën vetjake të portalit. Shpallja e listës së kandidatëve që kanë aplikuar në fazën e parë dhe u është pranuar dhe vlerësuar dosja do të bëhet në faqen elektronike të DRAP Korçë http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/, në datën 24.06.2022, ora 8,00.

 

Pas publikimit të listës, çdo kandidat ka të drejtën e ankimimit për vlerësimin e dosjes si edhe të të dhënave të tij të pasqyruara në listë.

Afati i ankimimit është prej datës 24.06.2022 deri në datën 27.06.2022.

Për këtë, duhet të drejtohet pranë ZVAP (zyrës vendore të arsimit parauniversitar) në të cilën ka vendbanimin ku dë të drejtojë ankesën e vet.

Në çdo ZVAP do të ngarkohet një përson përgjegjës i cili do të mbledhë ankesat dhe do i dërgojë përmes postës elektronike në DRAP Korçë.

 

Asnjë ankesë e cila mund të drejtohet në forma të tjera nuk do të merret parasysh.

 

Sqarim!

 

Kandidatëve të cilët kanë zgjedhur të mbajnë pikët e dosjes, u është shqyrtuar dokumentacioni përkatës në dosje, por nuk u është kryer rivlerësim i saj.

 

Ju faleminderit për mirëkuptimin!

 

 


 

 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË

ZYRA VENDORE ARSIMORE PARAUNIVERSITAR ELBASAN

 

NJOFTIM

Nr._____.Prot.                                                                            Elbasan, më 30.05.2022_                                                                                                 

                                              

 Shpallje e kërkesës për aplikime për vlerësues të testeve të PKAB dhe VANAF pranë ZVAP Elbasan                                                      

 

Në zbatim të Udhëzimit  të  MAS  nr 11, datë 16.05.2022 “Për Çertifikimin e Vlerësuesve të Provimeve Kombëtare”, ZVAP Elbasan shpall kërkesën për aplikime  të mësuesve të Institucioneve Arsimore për vlerësues të testeve të Provimeve Kombëtare të Arsimit bazë dhe Vlerësimit të Arritjeve të Nxënësve të Arsimit Fillor .

Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtëme:

a)   ushtron profesionin e mësuesit sipas përcaktimeve të kuadrit ligjor dhe nën ligjor në fuqi;

b)   ka të paktën 5 (pesë) vjet përvojë pune si mësues;

c)   ka dhënë lëndën të paktën 1 (një herë) në të gjitha klasat e nivelit arsimor;

d)   ka të paktën kategorinë e kualifikimit “Mësues i kualifikuar”dhe është vlerësuar në provimin e kualifikimit “Shumë Mirë” dhe “mirë”.

 

Kandidati i  interesuar duhet të paraqesë në ZVAP Elbasan dokumentacionin  e mëposhtëm:

a)Jetëshkrim;

b) 2 (dy) rekomandime nga drejtues të shkollave të shkollave ose ZVAP;

c) Një fotokopje të noterizuar të librezës së punës;

ç)Kopje të dëshmisë së kualifikimit.

 

Afati i dorëzimit të aplikimeve dhe procedurave e vlerësimit:

Nga data 01.06.2022 deri në 10.06.2022 .

 

ZVAP Elbasan organizon procesin e trajnimit. Në përfundim të trajnimit kandidati i  nënshtrohet provimit për vlerësues të testeve në ZVAP. Provimi zhvillohet sipas përcaktimeve të rregullores për procedurat e zhvillimit të provimit, të vlerësimit të kandidatëve në provim si dhe çertifikimin e kandidatëve.

 

DREJTOR

ERMIR ÇELA

 


 

 

MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË

ZYRA VENDORE ARSIMORE PARAUNIVERSITAR ELBASAN

 

NJOFTIM

PER REGJISTRIMIN E KANDIDATEVE TE PRAKTIKES PROFESIONALE

PER PROFESIONIN E RREGULLUAR TE MESUESISE

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Korce, mbeshetur ne shkresen Nr. 4814, date 11.09.2020 te Sekretarit te Pergjithshem te MASR, njofton te gjithe studentet dhe kandidatet qe kane perfunduar studimet universitare ne fushen e edukimit (mesuesise) te aplikojne per regjistrimin ne praktiken profesionale per vitin shkollor 2020-2021.

Kandidatet qe do te pranohen ne praktiken profesionale per profesionin e rregulluar te mesuesit duhet te kene perfunduar programin e studimeve te ciklit te pare dhe programin e studimit te ciklit te dyte (Master i shkencave/ Master i Arteve te Bukura/ Master Profesional) ne FUSHEN E EDUKIMIT, qe permban lendet pedagogji dhe psikologji.

Profili ku kandidati do te zhVilloje praktiken profesionale per profesionin e rregulluar te mesuesit lidhet me programin e Audirnit to ciklit te,pare ka-perfunduar kandidati.

Aplikimi do te realizohet nga data 16.09.2020 den ne daten 21.09.2021. Kandidatet duhet te dorezojne dokumentet perkatese prane Zyrave Arsimore perkatese tek sektori i monitorimit te kurrikules dhe zhvillimit profesional.

Dosja per regjistrimin perfundimtar do te kete:

1.      Formularin e aplikimit sipas formatit bashkengj4ur.

2.      CV e praktikantit; (e detyruar te shenohet numri i kontaktit dhe adresa e email-it)

3.      Fotokopje e dokumentit te identifikimit; (karte identiteti ose pasaporte biometrike)

4.      Fotokopje e noterizuar c diplomes se st-udirneve universitare ne fushen e edukimit (bachelor dhe master); (E detyruar)

5.      Fotokopje e noterizuar e listes se notave te leshuar nga institucioni i arsimit te larte; (E detyruar)

6.      Raporti mjeko- ligjor; (I detyruar)

7.      Vertetim nga prokuroria qe nuk eshte ne ndjekje penale. (I detyruar)

8.      Vertetim banimi nga njesia administrative perkatese.

Kandidatet qe nuk kane nje prej dokurnenteve te detyruara te mesiperme do te skualifikohen nga praktika profesionale.

Nuk mund te pranohen aplikime me vertetim, nese nuk paraqiten diplomat perkatese sipas percaktimeve ligjore.

Terheqja e formularit do te behet prane tyres perkatese:.

Shenim! Zyrat Vendore to Arsimit Parauniversitar do te pranojne aplikime mbeshtetur ne dokumentin e vendbanimit te. kandidatit.

 

 


SONDAZH PËR FILLIMIN E VITIT SHKOLLOR 2020-2021

SONDAZH PËR FILLIMIN E VITIT SHKOLLOR 2020-2021 (kliko ketu)

NJOFTIM

Njoftojmë se në bazë të protokolleve Anti COVID, të gjithë shërbimet që ZVAP Elbasan ofron ndaj qytetarëve do të ofrohen duke përdorur shërbimin postar.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin!

 

 

DREJTORE

ANILA ÇOTA

 

Në mungesë dhe me porosi
PËRGJEGJËSI I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE
ALI KARDHASHI

 

 

 


Të nderuar prindër dhe mësues !

 

 Të dashur maturantë!

 

Stafi i ZVAP Elbasan  ju dërgon  urimet më të mira  për mbylljen  me sukses të  studimeve parauniversitare,   që megjithëse  u shoqëruan me  plot sfida të pazakonta,  ju ja dolet më së miri !

 

Tradita e kërkon që  kjo faze e bukur e jetës shkollore të festohet me një ceremoni madhështore dhe të papërsëritshme..

 

Por, në kushtet në të cilat ndodhemi duhet të vlerësojme prioritetet që lidhen më së pari me jetët tona dhe shëndetin tonë.

 

Jemi të vetëdijshëm se jeta është e shtrenjtë dhe për pakujdesi të vogla mund të kemi pasoja të mëdha 

 

 Prandaj ne jemi të detyruar të përsëritim atë cfarë ju kemi përcjellë përmes mësuesve dhe drejtuesve tuaj : ËSHTË  E PAMUNDUR TË  ORGANIZONI CEREMONI FESTIVE TË  MATURËS, pasi bazuar në urdhërin e MSHMS dhe MASR, nuk do të  lejohen organizime dhe grumbullime, për shkak të situatës së shkaktuar nga COVID-19! 

 

Do të kërkonim mirekuptimin tuaj per sa më sipër !

 

Edhe një herë ju urojmë suksese në udhën dhe studimet tuaja universitare !

 

DREJTORE

 

Anila Çota

 


https://www.youtube.com/channel/UC21Y6wkN3En_HKFdt4yWxMQ/videos?app=desktop

Nëse i keni humbur leksionet e transmetuara në RTSH 1, ato mund t’i shihni tek kanali youtube i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Kërkoni në youtube:
“Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë”

ose

klikoni në linkun e mëposhtëm: 

https://www.youtube.com/channel/UC21Y6wkN3En_HKFdt4yWxMQ

 

 

Sqarim mbi APLIKIMIN ONLINE te kandidateve ne portalin "Mesues per Shqiperine" 2020

 

Në lidhje me problematikat e hasura mbi APLIKIMIN ONLINE ne portalin "Mesues per Shqiperine" 2020

 

JU sqarojme se:

 

I - Kandidatet qe aplikojne për herë të parë në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020 fillimisht duhet të aplikojne online tek rubrika RREGJISTRIMI , në portalin mesuespershqiperine.al.


II - Kandidatët të renditur në listën përfundimtare të portalit 2019 dhe dëshirojne të ruajne pikët e dosjes, pikët e testimit, ose edhe të dosjes edhe të testimit, detyrimisht duhet të aplikojne online duke u loguar ne portal me kredincialet e mëparshme ne rubriken HAPESIRA IME ose tek rubrika IDENTIFIKOHU për të hedhur preferencat e vitit 2020  në portalin mesuespershqiperine.al.

 

KUJDES! 

 

KANDIDATËT QË JANË REGJISTRUAR ONLINE NE PORTAL VITET E KALUARA, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 FIGUROJNË NE SISTEM TE REGJISTRUAR DHE SISTEMI NUK I LEJON TE REGJISTROHEN SI KANDIDATE TE RINJ NE RUBRIKEN RREGJISTRIMI. TË GJITHË KËTA KANDIDATË PAVARËSISHT SE NUK JANE TE RENDITUR NE PORTALIN E VITIT 2019 DETYRIMISHT DO TA BËJNË APLIKIMIN E TYRE ONLINE NË PORTAL NË RUBRIKËN HAPËSIRA IME OSE TEK RUBRIKA IDENTIFIKOHU. 

 

SHENIM: THEKSOJME QE KETA KANDIDATE NUK MBARTIN PIKE DOSJE APO PIKE TESTIMI, VETEM APLIKIMIN ONLINE NE PORTAL E BEJNE NE RUBRIKEN HAPËSIRA IME OSE TEK RUBRIKA IDENTIFIKOHU​ 

 

I – Kur kandidatët e mbajnë mend e-mailin dhe passwordin e tyre (kredincialet e logimit në portal)

 

- Do të vendosin e-mailin dhe passwordin e tyre tek rubrika HAPËSIRA IME ose tek rubrika IDENTIFIKOHU​.

dhe perzgjedhin 3 ZVAP qe do konkurrojnë dhe ne fund shkarkojnë dhe printojnë Formulari i Aplikimin e tyre (Shtojca 4) nga portali.

 

II - Kur kandidatet e mbajnë mend e-mailin por kane harruar passwordin e e-mailit te tyre do të ndiqet kjo rrugë:

 

Kandidati do te kërkojë një password te ri tek  linku: https://mesuespershqiperine.al/Account/ForgotPassword

 

- Ne përgjithësi ndodh qe e marrin nje password te ri, nese nuk arrijnë dot te marrin nje password te ri, te shkruajnë nje e-mail ne adresën e supportit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sepse i jep akses RASH.

 

- Pasi i jep akses RASH kandidati do te regjistrohet online me kredincialet e tij  tek rubrika HAPËSIRA IME ose tek rubrika IDENTIFIKOHU​ ku përzgjedh 3 ZVAP qe do te konkurroje dhe ne fund shkarkon dhe printon Aplikimin e tij (Shtojca 4) nga portali.


III- Kur kandidatet kane harruar emailin dhe passwordin qe jane rregjistuar ne portal do te ndiqet kjo rrugë:

 

 

- Kandidati do te hape nje adrese te re e-maili dhe do te shkruaj nje e-mail ne adresen e supportit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sepse RASH i jep akses nga ky e-mail. Pasi i jep akses RASH kandidati rregjistrohet online tek HAPËSIRA IME ose tek rubrika IDENTIFIKOHU me Kredincialet e tij dhe përzgjedh 3 ZVAP qe do te konkurrojë.

 


SI TË SILLEMI GJATË NJË TËRMETI NË SHKOLLË

 

Tërmetet nuk japin asnjë paralajmërim, madje edhe pas një tronditjeje të parë, nuk mund të dimë nëse do të ketë të tjerë apo në çfarë fuqie do të jenë.

Kjo e bën edhe më të rëndësishme dhe të domosdoshme njohjen e procedurave emergjente dhe planin e evakuimit.

Improvizimi është i rrezikshëm dhe paniku mund ta bëjë atë edhe më të vështirë.

Procedurat varen nga struktura e ndërtesës, karakteristikat e saj teknike, numri i kateve mbi tokë ose nëntokë dhe veçanërisht nga vendi ku jeni në kohën e lëkundjeve të tërmetit,

si dhe nga struktura e emergjencës që ka ndërtesa (për shembull nëse ka ose jo shkallë të jashtme vetë-mbështetëse të arratisjes nga zjarri).

Sidoqoftë, mund të përcaktohen disa udhëzime, të cilat megjithëse të përgjithshme mund të jenë të vlefshme për të shpëtuar veten dhe nxënësit përreth jush.

 

 images/sticker-per-ngjitje-ne-cdo-shkolle-768x549.jpg

 


MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

DREJTORIAE PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Nr._______ Prot.                                                                     Tiranë, më____.____. 2019

 

 

NJOFTIM

Njoftojmë se testimi me shkrim per aplikantët e kualifikuar nga faza e parë  e konkurimit, është si më poshtë:

Grupi parë:

Ditën e premte, datë 27.12.2019, ora 10 në mjediset e MASR :

NR

ZVAP

1

DREJTOR ZVAP BERAT

2

DREJTOR ZVAP DELVINË-FINIQ

3

DREJTOR ZVAP DEVOLL

4

DREJTOR ZVAP FIER

5

DREJTOR ZVAP GJIROKASTËR

6

DREJTOR ZVAP GRAMSH

7

DREJTOR ZVAP KAVAJË

8

DREJTOR ZVAP KLOS

9

DREJTOR ZVAP KRUJË

10

DREJTOR ZVAP MALIQ

11

DREJTOR ZVAP MAT

12

DREJTOR ZVAP MIRDITË

13

DREJTOR ZVAP PËRMET-KËLCYRË

14

DREJTOR ZVAP POGRADEC

15

DREJTOR ZVAP ROSKOVEC

16

DREJTOR ZVAP SELENICË

17

DREJTOR ZVAP SKRAPAR-POLIÇAN

18

DREJTOR ZVAP TIRANË

19

DREJTOR ZVAP URË VAJGURORE

20

DREJTOR ZVAP VORË

21

 ZVAP DURRËS

22

 ZVAP KORÇË-PUSTEC

 

 

Grupi I dytë

Ditën e premte, datë 27.12.2019, ora 11 në mjediset e MASR:

1

 ZVAP KUÇOVË

2

 ZVAP KUKES

3

 ZVAP KURBIN

4

 ZVAP PEQIN

5

 ZVAP TEPELENË

6

 ZVAP TROPOJE

7

ZVAP BULQIZË

8

ZVAP CERRIK

9

ZVAP DIBËR

10

ZVAP DIVJAK

11

ZVAP HAS

12

ZVAP KAMZË

13

ZVAP MALESI E MADHE

14

ZVAP PATOS

15

ZVAP RROGOZHINE

16

ZVAP SARANDE

 

Për fazën tjetër të konkurimit do të njoftoheni nëpërmjet e-mailit tuaj si dhe në faqen  zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar.

 

Faleminderit!

 


REZULTATET E APLIKANTËVE TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, PËR TRE FAZAT E KONKURIMIT:

 images/NJOFTIM-REZULTATET-PERFUNDIMATRE-TE-KANDIDATEVE-PER-DREJTOR-TE-ZVAP-NENTOR-2019_page-0001.jpg

 

 

NJOFTIM

Në mbështetje të nenit 18 të ligjit Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, pikës 3 të nenit 25 të ligjit Nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.99, datë 27.2.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar” dhe Urdhrin e Ministrit të MASR Nr.234, datë 19.04.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Zyrave Vendore të Arsimit Parauniveristar”, Urdhrin e Ministrit të MASR Nr. 454, datë 13.09.2019 “Rregullore për procedurat e konkurimit për pranimin dhe lirimin nga detyra të nëpunësve të DRAP-së në të gjithë nivelet e organizimit të saj”, Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira:

 DREJTOR  I  ZYRËS VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (ZVAP) NË:

1.    Zyra Vendore Arsimore Sarande.

2.    Zyra Vendore Arsimore Tepelend-Memaliaj.

3.    Zyra Vendore Arsimore Kucove.

4.    Zyra Vendore Arsimore Belsh.

5.    Zyra Vendore Arsimore Rrogozhind.

6.    Zyra Vendore Arsimore Durres.

7.    Zyra Vendore Arsimore Kamze.

8.    Zyra Vendore Arsimore Diber.

9.    Zyra Vendore Arsimore Bulqizd.

10. Zyra Vendore Arsimore Tropoje.

11. Zyra Vendore Arsimore Kukes.

12. Zyra Vendore Arsimore Has.

13. Zyra Vendore Arsimore Kurbin.

14. Zyra Vendore Arsimore Malsi e Madhe

15. Zyra Vendore Arsimore Divjake

16. Zyra Vendore Arsimore Korce-Pustec
1 7.     Zyra Vendore Arsimore Patos

18. Zyra Vendore Arsimore Cerrik

19. Zyra Vendore Arsimore Peqin

20. Zyra Vendore Arsimore Shijak

 

Të  interesuarit  duhet të  aplikojnë online, në linkun e mëposhtëm: 

https://docs.google.com/forms/d/1XzDrMJtQXv9-uN5H5Va1USkMAlfBy38-c9S4TYb7OcY/viewform?edit_requested=true

 duke ngarkuar gjithë dokumentacionin e kërkuar, brenda datës 15.11.2019.

 

Një kopje e dokumentacionit të ngarkuar online duhet  të  paraqitet,  pranë  Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, brenda datës  15.11.2019  në zarf të mbyllur, në adresën (Rruga “Aleksandër Moisiu”, përballë IKV, Tiranë) i cili protokollohet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar.

 
Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit i gjeni në linkun: SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

 
NJOFTIM

Njoftojme se nga Faza e pare e konkurimit për Konkursin e Drejtuesve te ZVAP, jane kualifikuar aplikantet si më poshtë:

Aplikantet e Kualifikuar per fazen e pare te konkurimit

Nr.     Emer Atesi Mbiemer

1         Etilda Neim Dishaj

2         Arben Ferid Zambaku

3         Merita Sherif Xhika

4         Jora Mark Picaku

5         Alma Myftar Bakiu

6         Bledianë Hasan Osja

7         Dritan Gjin Gega

8         Ilir Shpetim Hoxha

9         Anila Nuredin Çota

10       Qamil Qazim Mema

11       Irena Osmën Osmënaj

12       Suela Apostol (Shuteriqi) Vishocica

13       Fatos Ferjat Avdulaj

14       Pjetër Gjergj Gjonaj

15       Franka Mhill Toplana

16       Elona Ilir Nushi

17       Miranda Pashk Kadi

18       Hena Veliko Golemi

19       Vullnet Xhevair Sadikaj

20       Matilda Agron Ahmeti

21       Jonuz Ismail Beqiri

22       Kole Lorenc Shiroka

23       Sotiraq Tasi Mangëri

24       Suada Agron Qemalaj

25       Miranda Nezir Meçi

26       Lulzim Hasan Abdiaj

27       Brunilda Ismail Çerraga

28       Ornel Hekuran Hyka

29       Fatmir Kame Abazaj

30       Silvana Nezir Gjoshi

31       Ilira Faik Pali (Sopa)

32       Almida Meliat Cercizaj

33       Ariana Gori Shani

34       Rovena Nexhdet Xeka

35       Antigoni Sadi Rika

36       Parashqevi Avdull Muçi

37       Bujar Halit Qose

38       Donika Paskal Pulaj

39       Albana Ndok Paluku

40       Angjeline Mark Meta

41       Darina Fran Vorfi

42       Ardian Rasim Beqiri

 

Per Fazen tjeter te konkurimit do te njoftoheni nepermjet emailit tuaj si edhe ne faqen zyrtare te Drejtorise se Pergjitheshme te Arsimit Parauniversitar.

 


NJOFTIM

Në mbështetje të nenit 18 të ligjit Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, pikës 3 të nenit 25 të ligjit Nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.99, datë 27.2.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar” dhe Urdhrin e Ministrit të MASR Nr.234, datë 19.04.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Zyrave Vendore të Arsimit Parauniveristar”, Urdhrin e Ministrit të MASR Nr. 454, datë 13.09.2019 “Rregullore për procedurat e konkurimit për pranimin dhe lirimin nga detyra të nëpunësve të DRAP-së në të gjithë nivelet e organizimit të saj”, Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira:

 DREJTOR  I  ZYRËS VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (ZVAP) NË:

 1. Zyra Vendore Arsimore Shkodër.
 2. Zyra Vendore Arsimore Vau i Dejës.
 3. Zyra Vendore Arsimore Pukë-Fushë Arrëz.
 4. Zyra Vendore Arsimore Vlorë-Himarë.
 5. Zyra Vendore Arsimore Librazhd.
 6. Zyra Vendore Arsimore Pogradec.
 7. Zyra Vendore Arsimore Maliq.
 8. Zyra Vendore Arsimore Lushnjë.
 9. Zyra Vendore Arsimore Mallakastër.
 10. Zyra Vendore Arsimore Elbasan.
 11. Zyra Vendore Arsimore Kolonjë.
 12. Zyra Vendore Arsimore Selenicë.
 13. Zyra Vendore Arsimore Kavajë.

 

Të  interesuarit  duhet të  aplikojnë online, në linkun e mëposhtëm: 

https://docs.google.com/forms/d/1XP4Tp7SK8ge3dil-Q-WTkTSvl6Jsb3ZlGsOz9Xe2YEo/viewform?edit_requested=true

 duke ngarkuar gjithë dokumentacionin e kërkuar, brenda datës 30.10.2019.

 

Një kopje e dokumentacionit të ngarkuar online duhet  të  paraqitet,  pranë  Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, brenda datës  30.10.2019  në zarf të mbyllur, në adresën (Rruga “Aleksandër Moisiu”, përballë IKV, Tiranë) i cili protokollohet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit i gjeni në linkun: SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

 

 


 

NJOFTIM

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE PËR PROVIMIN E SHTETIT NË PROFESIONIN E MËSUESIT

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar (DRAP) Korçe, njofton te gjithe kandidatet qe kane perfunduar studimet universitare ne fushen e edukimit (mesuesise) dhe qe nuk kane rezultuar te suksesshem ne sesionet e meparshme te provimit te shtetit te konfirmojne marrjen pjese ne sesionin e radhes tetor 2019 te Provimit te Shtetit.

1' Kandidatet do te konfirmojne regjistrimin e tyre prane Zyrave Arsimore Vendore perkatese (Korçe, Maliq, Pogradec, Devoll, Berat, Kuçove, Ura Vajgurore, Skrapar, Elbasan, Peqin, Perrenjas, Librazhd, Belsh, Cerrik, Gramsh dhe Kolonje) duke u paraqitur personalisht me karten e identitetit per te regjistruar emrin ne listat perkatese.

Regjistrimet për provimin e shtetit fillojnë nga data 01.10.2019 deri në datën 10.10.2019.

Në rast se nuk konfirmohet pjesëmarrja nuk do të kryhet regjistrimi i tyre për provimin e shtetit.

1' Kandidatet e tjere te cilet e japin per here te pare provimin e shtetit duhet te dorezojne edhe dosjen perkatese me dokumentet e meposhtme:

1.        CV e praktikantit;

2.        Fotokopje e noterizuar e dokumentit te identifikimit;

3.        Fotokopje e noterizuar e diplomes se studimeve universitare ne fushen e edukimit(bachelor dhe master);

4.        Fotokopje e noterizuar e listes se notave te leshuar nga institucioni i arsimit te larte;

5.        Vertetimin qe kane te pakten 1 vit pervoje ne arsim;

6.        Vertetim nga prokuroria qe nuk eshte ne ndjekje penale.

1' Kandidatet qe kryejne aktualisht praktiken profesionale do te regjistrohen pasi te kene dorezuar portofolin prane komisionit te vleresimit ne njesite arsimore vendore perkatese.

Pranohen në provimin e shtetit kandidatë që kanë përfunduar programin e studimeve të ciklit të parë dhe programin e studimit të ciklit të dytë (Master i shkencave/ Master i Arteve të Bukura/ Master Profesional) në FUSHËN E EDUKIMIT, që përmban lëndët pedagogji dhe psikologji

 


NJOFTIM

Njoftohen të gjithë kandidatët të interesuar për tu punësuar si mësues ndihmës, se proceduart e punësimit do të zhvillohen Sipas udhëzimit Nr 13 dt 22.05.2019 PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” për punësimin e punonjësve ndihmës do të procedohet sipas Kreut 5 pika 4 për“ PROCEDURAT E PUNËSIMIT PËR RASTE TË VECANTA”

 

Kandidatët e interesuar për tu punësuar si mësues ndihmës duhet te paraqësin pranë ZVA Elbasan një kërkesë me shkrim brenda ditës se hënë datë 23.09.2019 ora 16:00.

 


NJOFTIM

 

Ju njoftojmë se  afati i rregjistrimit të kandidatëve në Portalin “ Mësues për Shqipërinë 2019 “ është shtyrë deri në 1 korrik 2019.


 

Për aplikime në portalin #MësuesPërShqipërinë2019! ☑Aplikimi bëhet me postë në të katër Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar (#DRAP), sipas bashkive ku jetoni, në adresat që i gjeni më poshtë. Ndërsa lista e dokumenteve të kërkuara, gjendet në këtë link: https://www.arsimi.gov.al/udhezim-nr-13/

W3Schools.com

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë maturantët/kandidatët që nuk kanë aplikuar me formularin A1/A1Z në Portalin Matura Shtetërore 2019, se Portali i Maturës Shtetërore online dhe Portali e-albania do të hapen për aplikime nga data 27 Maj deri më 31 Maj 2019, nga ora 09.00 deri në orën 16.00.

 

Plotësimi online i Formularit A1/A1Z, bëhet në shkollat ku maturantët/kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm të lartë .

 


 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë maturantët/kandidatët që nuk kanë aplikuar me formularin A1/A1Z në Portalin Matura Shtetërore 2019, se Portali i Maturës Shtetërore online dhe Portali e-albania do të hapen për aplikime nga data 27 Maj deri më 31 Maj 2019, nga ora 09.00 deri në orën 16.00.

Plotësimi online i Formularit A1/A1Z, bëhet në shkollat ku maturantët/kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm të lartë .POROSI PER KUALIFIKIMIN 2019 

 

 

1. Testimi per Kualifikimin e mesuesve 2019 për mësuesit e DAR Elbasan, ZA Librazhd, ZA Gramsh dhe ZA Peqin do te zhvillohet ne date 6 prill 2019 ne mjediset e shkolles "Qemal Stafa" ne TIRANE.

 

   2. Testimi fillon ne oren 10.00 deri ne 12.30, por KUJDES te gjithe kandidatet duhet te paraqiten ne ambjentin ku zhvillohet testimi ne oren 8.30. Mbas kesaj ore nuk hyn asnjeri ne ambjentet e provimit pervec personave te autorizuar nga MASR.

 

   3. Percaktimin e salles ku do te zhvilloje testimin secili kandidat do ta keni te afishuar ne ambjentin e shkolles ku do te zhvillohet testimi. Secili kandidat e shikon ate dhe drejtohet ne sallen e caktuar.

 

   4. KUJDES duhet te keni me vete mjetin e identifikimit. Pa te nuk futeni ne testim.

 

 

DREJTOR

Alqi Çabiri

 

 

 

 


 

 

 

Njoftim për provim shteti "Mesuesi" për sezonin e XIII mars –prill 2019.

 

Për të gjithë kandidatët për  provimin e  shtetit në profesionin e rregulluar të mësuesit ju bëjmë me dije sa më poshtë:

 

1.Provimet e Shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit për sezonin e XIII në “Mësuesi”, do të zhvillohen pranë  Qendrës së Shërbimeve Arsimore, në mars –prill 2019.

2.Në DAR Elbasan  kryhen regjistrimet e kandidatëve pjesmarrës, deri në datën 28.02.2019, të cilët:

a) kanë rezultuar jo të suksesshëm në sesionet e kaluara;

b) nuk janë paraqitur në sesionet e mëparshme;

c) janë në marrëdhënie pune dhe kanë përfunduar ciklin e parë dhe të dytë të studimeve universitare në edukim.

3.Kandidatët për provimin e shtetit paraqiten në DAR Elbasan me këto dokumenta:

A) Kandidatët duhet të kenë me vete një dokument identifikimi (Kartë ID ose Pasaportë) dhe një kopje të saj.

B) Kopje të diplomave të programeve të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve të përfunduara prej tyre dhe listat  notash.

 

C) Kopje të Çertifikatës së Praktikës të kryer në DAR Elbasan.

 

 

 

3 Dhjetori

"Dita Nderkombetare e Te Drejtave Te Personave me Aftesi Te Kufizuar"


Te gjithe lindim te barabarte ne kete bote ,te gjithe kemi deshira ,endrra,talente.
Eshte koha te ndalojme dhe te mendojme per realizim e kerkesave te tyre.
Ishte ky qellimi i aktivitetit tone ne kuader te 3 dhjetorit qe ashtu si cdo vit e mbushi sallen plot me mbeshtetes e perkrahes te tyre ne kete dite.
Pershendetja dhe mbeshtetja e vecante ishte nga grupi Alarband te cilet iu dhuruan tinguj te ngrohte te nje kenge ku vargjet iu dedikohen pikerisht atyre ,femijeve ,engjejve me aftesi ndryshe kudo qe ata jane...Faleminderit te gjitheve ju qe sot ishit zeri i tyre...
Shkolla Speciale Zera Jete .

 images/47682127_513116455853452_98010741377859584_o.jpg

 
 
 
 
Rruga Drejt Dijes 
 
 images/FB_IMG_1543868194872.jpg  
 
 
 
 
 
 
NJOFTIM  
Njoftohen të gjithë kandidatët për testimin "Mësues për Shqipërinë" se duhet të aplikojnë online në Portal deri në datën 12 dhjetor, duke e marrë në konsideratë edhe këtë datë deri në orën 24:00.
 
Aplikantët, të cilët kanë marrë pjesë në testimin e vitit të kaluar, kanë dorëzuar dosjen dhe u është bërë vlerësimi me shtojcën 3, duhet të orientohen sipas rasteve të mëposhtme:
 
-nëse duan të ruajnë rezultatin e testimit të vitit të kaluar, nuk duhet të aplikojnë online në portal;
-nëse duan të rifuten në provimin e datës 19 dhjetor dhe të përfitojnë rezultatin e riduhet të aplikojnë patjetër në portal;
 
Nëse një aplikant i vitit të kaluar, ka dorëzuar dosjen në përputhje me afatet e dorëzimit dhe ka aplikuar në portalin Mësues për Shqipërinë gabimisht, (nëse kërkon të mbajë rezultatin e vitit të kaluar) duhet të bëjë deri në datën 14 dhjetor, njoftimin përkatës në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 
Jeni të lutur të respektoni plotesisht keto afate të vendosura.

 

 

 

 

 

 

NJOFTIM

Pas mbylljes të fazës së parë të konkurrimit “Mësues për Shqipërinë 2015” me vlerësimin e dosjeve të kandidatëve nga Drejtoritë/Zyrat Arsimore Rajonale, Ministria e Arsimit dhe Sportit sqaron kandidatët që janë kualifikuar në këtë fazë si më poshtë vijon, se:

Faza e dytë e konkurrimit vazhdon me testimin e kandidatëve për “Mësues për Shqipërinë 2015”, i cili  do të zhvillohet, më datë 19.12.2015, ora 10-12.30, në ambiente të planifikuara nga Drejtoritë Arsimore Rajonale. 

Aplikimi në portalin mesues.arsimi.gov.al fillon më datë 4 dhjetor dhe vazhdon deri më datë 12 dhjetor, duke respektuar plotësisht udhëzuesin e aplikimit.

Renditja përfundimtare për çdo profil/lëndë bëhet sipas pikëve totale që nxirren nga shuma e pikëve të marra në vlerësimin e dosjes së aplikimit dhe pikëve të marra në testimin “Mësues për Shqipërinë”.

Renditja fillon me kandidatin me më shumë pikë dhe vijon në rendin zbritës.

Kandidati i cili në renditjen e përgjithshme sipas profilit/lëndës është renditur me numrin më të madh të pikëve, ka të drejtën e zgjedhjes për vendet e lira të punës në institucionet arsimore në prezencë të Komisionit të ngritur pranë Drejtorive/Zyrave Arsimore Rajonale.

Kandidatët nuk mund të refuzojnë më shumë se tri vende pune të lira në tri njoftime të njëpasnjëshme të komisionit.

Të gjithë kandidatët që kanë marrë pjesë në testimin “Mësues për Shqipërinë” të vitit 2014 dhe nuk kanë mundur të jenë pjesë e sistemit arsimor, si dhe kanë vendosur të mbajnë pikët e fituara nga testimi i mëparshëm, aplikojnë nëpërmjet një shtojce të veçantë duke respektuar kërkesat e Udhëzimit Nr.38. Këta kandidatë pas vlerësimit përfshihen në renditjen përfundimtare për profil/lëndë nw DAR-in përkatës.

Çdo informacion i mëtejshëm rreth këtij testimi mund të gjendet në faqet zyrtare të çdo Drejtorie/Zyre Arsimore Rajonale si dhe në portalin mësues.arsimi.gov.al

Procesi i testimit të aplikantëve në sistemin arsimor parauniversitar do të drejtohet nga MAS dhe do të organizohet e administrohet nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe DAR/ZA-të, si dhe do të monitorohet nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit. 

 

 

 

 

 

 

 

NJOFTIM

 

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Arsimit e Sportit nr.40,dt. 09.10.2015 “Për organizimin e testimit të kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit në arsimin parauniversitar”, ju informojmë se:

 

1.     Testimi i kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit në sistemin arsimor parauniversiatr do të zhvillohet më datë 19.12.2015, në mjediset e planifikuara nga DAR Elbasan: shkolla “Luigj Gurakuqi”, “Dhaskal Todri” dhe “Kostandin Kristoforidhi”.

2.     Programet orientuese do të publikohen në faqen zyrtare të IZHA-s, për rrjedhojë dhe në faqen zyrtare të DAR Elbasan, duke filluar nga data 02.12.2015.

3.     Të gjithë aplikantët do të tërheqin në DAR Elbasan formularin e kualifikimit për pjesëmarrje në testimin “Mësues për Shqipërinë”, pas vlerësimit të dosjeve nga Komisioni i Vlerësimit, në datat 09.12.2015 dhe 10.12.2015.

4.     Kandidatët për ushtrimin e profesionit të mësuesit do të plotësojnë formularin e pjesëmarrjes në testim përmes aplikimit online në portalin “Mësues për Shqipërinë”, deri më datë 12.12.2015.

 

 

 

DREJTORE

JONIDA CUNGU

 

 

 

 

 

 

 

NJOFTIM

Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan njofton të gjithë të interesuarit që duan të ushtrojnë profesionin e mësuesit, se ka filluar faza e parë e konkurimit për testimin “Mësues për Shqipërinë”. Aplikantët duhët të dorëzojnë dosjet e tyre personale vetëm nëpërmjet shërbimit postar. Çdo aplikant duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në kuadrin ligjor në fuqi për ushtrimin e profesionit të mësuesit. Dosja e çdo aplikanti duhet të përmbajë të gjitha dokumentet të përcaktuara në Udhëzimin nr.38 datë 6.10.2015 “Për procedurat e lëvizjes paralele, emërimit dhe largimit nga puna të mësuesit në institucionet arsimore publike të sistemit arsimor parauniversitar”, të cilin e gjeni në faqen zyrtare të DAR Elbasan.

Dokumentet që nevojiten:

1.CV sipas modelt të përcaktuar në shtojcës  1 të Udhëzimit nr.38.

2.Raport mjeko-ligjor (i 3 muajve të fundit dhe i detyrueshëm).

3.Deklaratë për gjendjen gjyqësore sipas shtojcës 5.

4.Vërtetim i qendrës së banimit (i detyrueshëm).

5.Fotokopje e librezës së punës.

6.Fotokopje diploma dhe vërtetimi i listës së notave të studimeve të larta (cikli I+II dhe DIND), të noterizuar (e detyrueshme).

7.Fotokopje e certifikatave të trajnimeve (certifikata të akredituara nga MAS dhe ato jashtë vendit).

8.Fotokopje e dëshmive të shkallëve të kualifikimit.

9. Fotokopje të noterizuar të dëshmive të kualifikimeve shkencore.

10.Fotokopje të dëshmisë/vet ë gjuhëve të huaja (e noterizuar).

11.Botime, kumtesa, publikime në fushë të edukimit.

12.Deklaratë e kandidatit për autorizimin e njësisë arsimore vendore që të shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura.

 

Kandidati, dosja e të cilit nuk përmban dokementet e detyrueshme si më sipër, skualifikohet nga të gjitha fazat e konkurimit. Afati përfundimtar i dorëzimit të dosjeve do të jetë data 20 Nëntor 2015.

 

Pas vlerësimit të dosjeve nga Komisioni i Vlerësimit, DAR Elbasan do të shpallë në faqen zyrtare të saj renditjen e aplikantëve për çdo profil.

 

 

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE ELBASAN 

 

 

NJOFTIM

Për të gjithë kandidatët për  provimin e  shtetit në profesionin e rregulluar të mësuesit ju bëjmë me dije sa më poshtë:

 

1.Provimet e Shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit për sesionin e dytë të vitit 2015 do të zhvillohen pranë  Agjensisë Kombëtare të Provimeve, në javën e tretë të Nëntor deri në javën e katërt të Dhjetorit .

2.Në DAR/ZA  kryhen regjistrimet e kandidatëve pjesmarrës, deri në datën 09.11.2015, të cilët:

a) kanë rezultuar jo të suksesshëm në sesionet e kaluara;

b) nuk janë paraqitur në sesionet e mëparshme;

c) janë në marrëdhënie pune dhe kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare në edukim.

 3. Programet orientuese të provimit të shtetit dhe fondi I pyetjeve sipas profileve përkatëse janë në dispozicion të kandidatëve në faqen zyrtare të AKP-së, në adresën www.akp.gov.al, rubrika “Provimet e Shtetit”.

4.Kandidatët për provimin e shtetit paraqiten në godinën e AKP-së në datën e caktuar, 30 minutra para zhvillimit të provimit, sipas grafikut, I cili gjendet në faqen zyrtare të AKP.

A) Kandidatët duhet të kenë me vete një dokument identifikimi (Kartë ID ose Pasaportë) dhe një kopje të saj,

B)Mandatin e pagesës së tarifës së provimit të shtetit për llogari të AKP, C) Faturën për këtë qëllim, e cila gjendet në faqen zyrtare të AKP, rubrika “Njoftime”.

D) Kopje të diplomave të programeve të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve të përfunduara prej tyre.

E)Në rast ndryshimi të mbiemrit, kandidati /ja duhet të paraqesë certifikatën përkatëse që verteton ndryshimn e mbiemrit.

 

 

 

 

 

Njoftim

për plotësimin në sistem të pikëve mesatare (apo notavemesatare) Plotësimin në sistem të pikëve mesatare (apo notave mesatare) do ta bëjnë:

1 .Maturantët të cilët gëzojnë të drejtën të plotësojnë formularin A3 sipas Udhëzimit Nr.

27 datë 1 9.08.2015.

 

2. Përjashtohen nga ky detyrim ata maturantë të cilët kanë plotësuar formular A2 dhe dëshirojnë të vazhdojnë konkurrimin, meqenëse ata e kanë kryer këtë proces në periudhën kur u aplikua me formularin A2.

Plotësimi në sistem i pikëve mesatare (apo notave mesatare) do të bëhet pranë shkollave të mesme përkatëse në datat: 23. 09.20 15 – 28 .09 .20 1 5 nga përfaqësuesit zyrtarë të këtyre shkollave. DAR/ZA-të të marrin masa për kontrollin e laboratorëve dhe monitorimin e procesit.

Theksojmë se secili maturant që gëzon të drejtën për plotësimin e formularit A3 dhe që dëshiron të konkurrojë në garën e pranimit në IALP (Institucionet e Arsimit të Lartë Publik) nëpërmjet Parimit Meritë - Preferencë në këtë raund, duhet së pari, pranë zyrave të Postës Shqiptare apo Bankave të nivelit të dytë të kryejë pagesën e tarifës së aplikimit të formularit A2 prej 2000 lekësh. Për të bërë të mundur kryerjen e kësaj pagese maturantët duhet të jenë të pajisur me Faturën për Arkët im të cilën po jua bashkëngjisim . Gjithashtu çdo maturant mund ta shkarkojë atë nga WebSite i Agjencisë Kombëtare të Provimeve:www.akp.gov.al në drej timin:

Matura Shtetërore - Matura Shtetërore 2 01 5 - For mul ari A3

Me mandatin e pagesës për aplikim të formularit A3 si dhe me dokumentin identifikues (kartë identiteti, pasaportë biometrike ose certifikatë personale me fotografi, maturanti/kandidati paraqitet në shkollën e tij, e dorëzon atë dhe si gurohet që përfaqësuesja e shkollës të hedhë në sistem pikët apo notën mesatare të viteve të gjimnazit. Pas kryerjes së këtij procesi maturanti /kandidati ka të drejtën dhe mundësinë që të plotësojë online formularin A3 për Maturën Shtetërore 2015, në afatet e përcaktuara dhe publikuara nga MA S dhe AKP. Maturantët që nuk kanë shlyer page sën përkatëse dhe për rrjedhojë nuk kanë të regjistruara në sistem pikët mesatare nuk lejohen nga sistemi informatik që të plotësojnë online formularin A3. E njëjta gjë do të ndodhë dhe për maturantët që rezultojnë mbetës në të paktën njërin prej provimeve të Maturës Shtetërore.

 

Agjencia Kombëtare e Provimeve

 

 

Të dashur nxënës, mësues e prindër!

 

Me një emocion të veçantë si mësuese dhe si nënë, Ju uroj “Suksese për vitin e ri shkollor 2015-2016”. Sot fillon dita e parë e shkollës për të gjithë nxënësit, por emocioni më i veçantë është për ato fëmijë që sot provojnë ndjesinë e të qenurit nxënës për herë të parë, si dhe gjimnazistë.

 

Me shumë ndjesi dua të uroj të gjithë trupën mësimore në çdo shkollë të qarkut Elbasan, e cila me profesioanlizëm dhe përkushtim për punën, do të mundësojë edhe këtë vit shkollor një shërbim arsimor më cilësor për fëmijët e besuar në duart e tyre.

 

Ky vit shkollor do t’i ofrojë nxënësve të klasave të dhjeta, klasat dixhitale, një risi e sjellë këtë vit me nismën e MAS. Gjithashtu nxënësit e klasave të para e të gjashta do të mësojnë me kurrikulën e re të zbatuar në kompetenca. Çdo angazhim dhe përkushtim, kanë vetëm një qëllim kryesor, cilësinë.

 

DAR Elbasan do të ofrojë gjithë bashkëpunimin dhe angazhimin e mundshëm për një mbarëvajtje sa më korrekte të procesit mësimor, duke patur si partnerë më të mirë prindërit dhe komunitetin, kjo në kuadër të nismës “Shkolla qendër komunitare”.

 

Le të punojmë për të edukuar qytetarë të denjë, për të mësuar nxënës të shkëlqyer, për të patur më shumë institucione arsimore  në renditjen e 10 shkollave më të mira në Shqipëri. Kështu do kemi kryer detyrën tonë si prindër, mësues e punonjës.

 

 

Ju uroj dhe njëherë: “Suksese dhe një vit të mbarë shkollor”. 

 

NJOFTIM

 

Njoftojme te gjithe kandidatet qe nuk e plotesuan formularin A2 me 30 korrik  do te kene nje mundesi tjeter per ta plotesuar nga data 5 gusht ora 12:00 deri me date 6 gusht ora 16:00 ne mjediset e DAR.

 

Gjithashtu ju bejme me dije edhe datat e zhvillimit te provimeve te sesionit te dyte:

 

DATAT E PROVIMEVE TE MATURES SHTETERORE 2015, SESIONI I DYTE

 

Gjuhe e huaj:                           01.09.2015

Gjuhe shqipe dhe letersi:         03.09.2015

Matematike:                            07.09.2015     

Lende me zgjedhje:                  11.09.2015

 

Plotesimi online i Formularit A1Z nga data 26-30 gusht 2015.

 

DATAT E PROVIMEVE TE ARSIMIT BAZE  2015, SESIONI I DYTE

 

Gjuhe e huaj:                           27.08.2015

Gjuhe shqipe dhe letersi:         29.08.2015

Matematike:                                31.08.2015

 

Aplikimi on-line për formularin A2 do të realizohet nëpër DAR/ZA sipas planit kalendar të mëposhtëm:

 

Datë

Aplikantët në Qytetet

27.07.15

Tirana Qytet

Tirana Qark

 

 

 

 

 

 

28.07. 15

Tirana Qytet

Tirana Qark

 

 

 

 

 

 

29.07. 15

Tirana Qytet

Tirana Qark

Kamëz

Kavajë

Durrës

Krujë

 

 

30.07.15

Elbasan

Peqin

Gramsh

Librazhd

Korçë

Pogradec

Kolonjë

Devoll

31.07.15

Fier

Mallakastër

Lushnjë

Berat

Kuçovë

Skrapar

 

 

01.08.15

Shkodër

M. e Madhe

Pukë

Lezhë

Kurbin

Mirditë

 

 

03.08.15

Vlorë

Sarandë

Delvinë

Gjirokastër

Tepelenë

Përmet

 

 

04.08.15

Kukës

Has

Tropojë

Dibër

Mat

Bulqizë

 

 

 

 

MATURA  SHTETERORE  2015!

Sot, datë 9.07.2014, ora 19, në bulevardin kryesor të qytetit të Elbasanit u zhvillua parada e maturantëve ekselentë të qarkut  për vitin shkollor 2014-2015.

Pjesëmarrës në këtë ceremoni nderi ishin:Drejtoresha e Drejorisë Arsimore Rajonale Elbasan, Zj.Jonida Cungu,  Këshilltari i Ministres së Arsimit, Z.Agim Leka, Kryetari i Bashkisë së qytetit, Z.Qazim Sejdini, Prefekti i qarkut Z.Arben Kamami si edhe drejtorët  e arsimit të rretheve Librazhd e Peqin.

Fjalën e hapjes e mbajti drejtoresha e DAR, Zj.Jonida Cungu  e cila përcolli mesazhe të ngrohta krenarie dhe repekti për punën e palodhur të maturantëve dhe stafeve mësimore në shkollat tona duke uruar ndjekjen e shembullit të më të mirëve dhe kthimin e kësaj feste në një traditë të bukur të përvitshme.

Në respekt të rezultateve të shkëlqyera të nxënësve tanë  kryetari i Bashkisë, Z.Qazim Sejdini,  institucioni i të cilit mbështeti organizimin e këtij aktiviteti përshëndeti dhe ndau emocione të sinqerta për brezin e ri arsimdashës të qarkut tonë.

Së fundmi nën tinguj të muzikës, banderolave e tollumbacave plot ngjyra u lexuan emrat e maturantëve më të mirë të cilët u ngjitën në tribune  për të tërhequr  certifikatat e nderit të përgatitura nga DAR dhe Bashkia e qytetit.

 

Falenderim të vecantë përcjellim edhe për Qendrën Kulturore të Fëmijëve Elbasan dhe  OJF-të që operojnë në qarkun tonë si partnerë të devotshëm dhe  mbështetës në realizimin me sukses të kësaj veprimtarie.

 

Të nderuar e të respektuar  mësues!

    Në këtë ditë të veçantë, ju urojmë JU,  kudo që jetoni e punoni, Gëzuar 7 Marsin, ditën tuaj! Në këtë ditë ne ju nderojmë Ju, për punën e kontributin tuaj të madh që keni dhënë,  po jepni e do të jepni, për mësimin  dhe edukimin e fëmijëve.  Dhe detyra jonë sot, është ta përcjellim frymën tonë të përkushtimit dhe punës me pasion,  ashtu të pastër te brezat e ardhshëm.

    Mësimet e mësuesve  janë udhërrëfyes për rrugën e fëmijëve tanë, për të ardhmen dhe për jetën e tyre.7 Marsi është dita e vetme e cila i kushtohet mësuesit. Kjo është një ditë e shenjtë për të falenderuar mësuesit, për të gjithë të mirat dhe vështirësitë që i kalon dhe i ka kaluar për të ushtruar detyrwn e tij fisnike.

    Ne jemi krenarë me ju dhe me gjithë zemër ju urojmë GËZUAR FESTËN TUAJ, 7 MARSIN, duke ju uruar shëndet e jetë të gjatë. Brezat që vijnë do t’i ruajnë me nostalgji mësimet e këshillat që Ju i jepni nxënësve.  Në çdo ditë të jetës, Ju dhe puna juaj fisnike do të kujtohen dhe vlerësohen me respekt e nderim të thellë.

Gëzuar festën e  Mësuesit!


 

MISIONI DHE PARIME TË VEPRIMTARISË SË DAR-IT

 1. DAR, nëpërmjet ushtrimit dhe realizimit te funksioneve mbshtetëse, zbatuese, vleresuese dhe menaxhuese, ka si mision sigurimin e cilësisë së shërbimit arsimor në nivel qarku.
 2. DAR, në veprimtarinë e saj udhëhiqet nga parimi i profesionalitetit, transperencës, bashkëpunimit, etikës, barazisë, paanësisisë, përgjegjshmërisë dhe mbrojtjes së interesit publik.

 

FUNKSIONET E DAR-IT

Për realizimin e politikave dhe strategjive kombëtare e lokale, DAR-i ushtronë këto funksione:

 1. Funksion drejtues dhe menaxhues. Ky funksion shprehet dhe realizohet nëpërmjet vendimeve, urdhëzimeve, sqarimeve dhe porosive që drejtori i DAR-it ndërmërr në funksion të sigurimit dhe ofrimit me cilësi të shërbimit arsimor në institucionet arsimore të juridiksioni të saj.
 2. Funksion koordinues dhe mbeshtetes. Ky funksion shprehet dhe realizohet nëpërmjet veprimeve koordinuese dhe mbështetës që DAR-i u ofronë institucioneve shkollore, në realizimin cilësor të procesit mësimor dhe edukativ.
 3. Funksion monitorues. Ky funksion shprehet dhe realizohet nëpërmjet veprimtarive vëzhguese, kërkesave e instrumeneteve informuese dhe raportuese që DAR-i u adresonë institucioneve shkollore, lidhur me dinamikën dhe cilësinë e realizimit të politikave e veprimtarive arsimore në nivel kombetar,rajonal dhe shkolle.
 4. Funksion vlerësues. Ky funksion shprehet dhe realizohet nëpërmjet vlerësimit periodik të performacës së punës së sektorëve, të specialistëve të DAR-it, drejtuesve të shkollave dhe mesuesve në realizimin e detyrave dhe përgjegjësivepërkatëse.
 5. Funksioni raportues dhe informues: Ky funksion shprehet dhe realizohet në të gjithë veprimet që ndërmeren nga DAR-i në funksion të komunikimit dhe informimit të vazhdueshëm që DAR realizon për MAS e institucionet e saj të varësisë, për institucionet e varësisë së DAR dhe institucioneve të saj shkollore, për.institucionet e pushtetit vendor, për komunitetet prindërore të shkollave, për subiekte të tjera të interesuara, si dhe për individe të veçantë.