Në këto kontakte ju mund të denonconi çdo rast të akteve apo veprimeve korruptive  apo mosrespektimit të  të drejtave  tuaja nga punonjësit e  ZVA Elbasan në shkelje të Ligjit nr 90/2012 “ Për organizimin e funksionimin e Administratës Shtetërore”, Ligjit 69/2012 “ Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, VKM Nr. 99 datë 27.02.2019 “ Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të  Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar” , Urdhërit të Ministrit të MASR nr. 234 datë 19.04.2019 “ Për miratimin e strukturës dhe organikës së Zyrave Vendore të Arsimit Parauniversitar”  si dhe Rregullores  për funksionimin e ZVAP Elbasan  miratuar më datë 23.05.2019


ZVA  ELBASAN

1. ALI KARDHASHI ( pergjegjës I sektorit të shërbimeve)
2. EGLANTINA DEDJA ( përgjegjese e sektorit të monitorimit të kurrikulës dhe zhvillimit professional)
3. SILVANA PARALLOI ( specialist e sektorit të monitorimit të kurrikulës dhe zhvillimit professional)
4. ANXHELA BODE (specialist e sektorit të shërbimeve)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.