Ne këto kontakte ju mund të denonconi çdo rast të përfshirjes ose nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të DAR-it Elbasan në veprimtari politike apo në mbështetje të një
partie politike ose kandidati në zgjedhje sipas VKM 473 datë 01.06.2017 " Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo perdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017” me urdhër  të Drejtorit të DAR, është ngritur Grupi i Monitorimit, i përbërë si më poshtë:

DAR ELBASAN

1. ALI KARDHASHI

2. LEDIA SALIU

3. FATION SINA

Në rast denoncimi për shkelje të konstatuara nga ana e punonjësve e DAR-ELBASAN mund të raportoni në:

 

Tel : +355 54252680, +35554258466

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.