NJOFTIM

PËR  TË GJITHË APLIKUESIT PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT 

APLIKIMI FILLON NË 01.09.2017 –20.09.2017

DOKUMENTAT E KËRKUARA:

1.CV E PRAKTIKANTIT

2. FOTOKOPJE E NOTERIZUAR E DOKUMENTIT  TË IDENTIFIKIMIT

3. FOTOKOPJE E NOTERIZUAR E DIPLOMËS SË STUDIMEVE UNIVERSITARE NË FUSHËN E EDUKIMIT: BACHELOR + MASTER

4.FOTOKOPJE E NOTERIZUAR E LISTËS SË NOTAVE : BACHELOR + MASTER

5. RAPORTI MJEKO –LIGJOR

6. VËRTETIM NGA PROKURORIA QË NUK ËSHTË NË NDJEKJE PENALE

7. VËRTETIM BANIMI

 

8. FORMATI I APLIKIMIT ( SIPAS FORMATIT TË DAR)