Të gjithë kandidatët që dëshirojnë të jenë pjesë e portalit "Mësues për Shqipërinë" 2022-2023, në vend të vërtetimit të vendbanimit do të dorëzojnë çertifikatën personale (në të cilën është i shënuar dhe vendbanimi).

Çertifikata personale, mund të shkarkohet lehtësisht nga portali E-albania.

 

 

FALEMINDERIT!