Njoftojmë të gjithë mësuesit e ZVAP Elbasan pjesëmarrës në Kualifikimin 2022, se provimi me shkrim do të zhvillohet në datën 09.04.2022 në Tiranë në mjediset e gjimnazit “Petro Nini Luarasi”.

Mësuesit duhet të paraqiten në mjediset e shkollës në orën 8.30 me kartën e identitetit ose pasaportën biometrike. 

Kandidatët që nuk do të kenë mjet identifikimi nuk do të pranohen. 

Provimi fillon në orën 10.00. 

Mbas kësaj ore nuk hyn asnjeri në mjediset e provimit përveç personave të autorizuar nga MASR.

Mbështetur në Udhëzimin Nr. 4, datë 26.02.2021, neni 16, kandidatit nuk i lejohet:

a) të marrë ose të japë informacion ose kopje nga një kandidat tjetër;

b) të komunikojë me një kandidat tjetër;

c) të bëjë komente për përmbajtjen ose zgjidhjen e testit gjatë kohës së zhvillimit të 

provimit;

d) të mbajë celular ose mjet tjetër të teknologjisë së komunikimit dhe informacionit;

e) të plotësojë testin me laps;

f) të shkruajë në fletën e provimit ndonjë shënim tjetër përveç atyre që kërkon testi;

f) të ketë me vete materiale të tjera si libra, fletore, fletë të bardha etj.;

g) të ndërrojë vendin e paracaktuar.

- Kandidati që ka shkelur një ose më shumë nga pikat e mësipërme a), b) , d), g), h), sipas raportimit me shkrim të administratorit përkatës, largohet nga provimi dhe nuk merr kategorinë e kualifikimit.

- Kandidati që ka shkelur secilën nga pikat c), e), dhe f), i ulen 10 pikë nga vlerësimi i përgjithshëm.