I nderuar Z/Znj________________profili ARSIM FILLOR

Në mbështetje të Ligjit 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit Nr.7961 dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’, i ndryshuar, Urdhrit te Ministrit te Arsimit Sportit dhe Rinisë  me Nr 31 datë 28.01.2020 Për Miratimin e Rregullores për Funksionimin e Institucioneve Arsimore “Për miratimin e Dispozitave Normative për Sistemin Arsimor Parauniversitar”, Udhëzimit Nr.13 dt 22.05.2019 të MASR “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr 30 datë 12.09.2018 “Për numrin e nxënësve në klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet e arsimit parauniversitar”

Ju lutemi paraqituni pranë ZVAP Elbasan adresa lagjia "Partizani", rruga "Janaq Kilica" ditën e E MERKURE në dt 02.06.2021 ora 15:00 mbi mundësitë e përzgjedhjes së vendeve në profilin tuaj për punësim.

 

 

Pozicioni i punes

 

 
 
 
 
 
 
PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA
ARSIM FILLOR XHAFERR HAKANI I PERKOHSHEM E PLOTE DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA RAPORTI COVID (08.06.2021)
Jeni të lutur të paraqiteni pranë ZVAP Elbasan në adresën e mësipërme për përzgjedhje apo refuzim vendi ose apo refuzim vendi ose të refuzoni vendin e ofruar me anë të një deklarate elektronikisht me email në  këtë adresë.


Në rast refuzimi apo mosparaqitje nga ju në orarin e adresën e mësipërme, ZVAP ELBASAN do të vijojë me aplikantin e renditur poshtë jush në këtë profil në portal.

 

Faleminderit ZVAP ELBASAN