NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM PERIUDHA
1 Gjuhe Angleze Plangarice, vartese e Gjorme Vakant Pa afat te caktuar.
2 Arsim Fillor Gur i Zi I perkohshem Leje lindje.
3 Arsim Fillor Fadil Gurmani I perkohshem Leje lindje.
4 Arsim Special "Ptoleme Xhuvani" Vakant Pa afat te caktuar.
5 Arsim Special "Seit Pepa" Vakant Pa afat te caktuar.
6 Arsim Special "Ptoleme Xhuvani" I perkohshem 15.06.2023
7 Arsim Special "Myrteza Gjoni" + Rrile I perkohshem 15.06.2023
8 Arsim Special "Gur i Zi" I perkohshem 15.06.2023
9 Arsim Special "Mollagjesh" I perkohshem 15.06.2023
10 Arsim Special "Shushice" I perkohshem 15.06.2023
11 Arsim Special "Shushice" I perkohshem Leje lindje.
12 Arsim Special "Sulejman Rranci" I perkohshem 15.06.2023
13 Arsim Special "Jorgji Dilo" I perkohshem 15.06.2023
14 Arsim Special "Mahir Domi" I perkohshem 15.06.2023