NR PROFILI INSTITUCIONI ARSIMOR VAKANT/ I PERKOHSHEM NGARKESA MESIMORE PERIUDHA
1 GJUHE ANGLEZE "GJORME" I PERKOHSHEM 20 ORE 24.06.2022
2 ARSIM FILLOR "JONUZ CARCIU" TREGAN I PERKOHSHEM 22 ORE 25.05.2022