REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË

ZYRA VENDORE ARSIMORE ELBASAN

Nr._____ Prot                                                                                                                                            Elbasan, më 02.02.2021

LËNDA:NJOFTIM PËR PUNËSIM PER POZICIONET MESUES NË PROFILIN MATEMATIKE AFATIN E PËRCAKTUAR NË TABELË NË SHKOLLAT E ZVAP ELBASAN

Në mbështetje të Ligjit 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit Nr.7961 dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’, i ndryshuar, Urdhrit te Ministrit te Arsimit Sportit dhe Rinisë  me Nr 31 datë 28.01.2020 Për Miratimin e Rregullores për Funksionimin e Institucioneve Arsimore “Për miratimin e Dispozitave Normative për Sistemin Arsimor Parauniversitar”, Udhëzimit Nr.13 dt 22.05.2019 të MASR “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr 30 datë 12.09.2018 “Për numrin e nxënësve në klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet e arsimit parauniversitar”, në kushtet e mungesës së kandidatëve nga portali “Mësues për Shqipërinë”

ZVAP ELBASAN NJOFTON

Për kërkesat për personel nga shkollat e mëposhtme për  pozicionet mësues të profileve të përcaktuara në tabelë si pasojë e kijimit të vendeve të krijuara në afatet që vijon:

 

Nr.

PROFILI

INSTITUCIONI ARSIMOR

VAKANT/ I PERKOHSHEM

PERIUDHA

1

MATEMATIKE

ZAVALINE

I PERKOHSHEM

DERI NE KTHIMIN E MESUESES NGA LEJA E LINDJES

 

 

Komisioni i Vlerësimit në ZVAP Elbasan pranon dosje të kandidatëve të interesuar për këto vende punë, me afat deri në datën 04.02.2021, ora 08:00.

Vlerësimi i dosjeve do të kryhet sipas  Udhëzimit Nr.13 dt 22.05.2019 të MASR “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”i ndryshuar.

Kandidatët e interesuar të dorëzojnë dosjet pranë zyrës së juristit të ZVAP Elbasan.

DREJTORE

ANILA ÇOTA