Në zbatim të Udhëzimit Nr 13 datë 22 .05.2019 ”Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, i ndryshuar me udhëzimin Nr.20, datë 08.07.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin Nr.13, datë 22 .05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërine”,  Udhëzimit nr.30 dt .12.08.2018 “Për numrin, e nxënësve ,klasave dhe normat e punës mësimore ne Institucionet Arsimore Parauniversitare, dhe raportimit statistikor të shkollave, në vijim gjeni listën e renditjes së levizjes paralele për ZVAP Elbasan.

Ju lutemi për marrjen e ID suaj kontaktoni në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ditën e hënë, datë 03.08.2020, mësuesit që nuk janë dakort me vlerësimin me pikë të paraqesin kërkesën e tyre pranë ZVAP Elbasan për të marrë edhe sqarimet përkatëse. Pas kësaj, nuk do të ketë me ankimime dhe do te vijohet me transferimet sipas listës së levizjes paralele.

Në mungesë të prezencës suaj, për ankimim mund të shkruani edhe në adresën zyrtare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LEVIZJA PARALELE ZVAP ELBASAN
NR DRAP ZVAP TITULLI DIPLOMES SHKRUAR SHKURT ID e levizjes paralele Shuma e pikeve sipas udhezimit Nr.20 SHENIME
1 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0139 22  
2 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0151 22  
3 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0047 20.5  
4 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0113 19.5  
5 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0114 19.5  
6 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0011 19  
7 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0046 19  
8 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0008 18.5  
9 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0089 18.5  
10 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0130 17.5  
11 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0101 17  
12 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0111 17  
13 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0129 17  
14 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0017 16  
15 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0124 16  
16 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0045 15.5  
17 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0055 15.5  
18 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0038 15  
19 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0152 15  
20 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0096 14.5  
21 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0105 14  
22 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0037 13.5  
23 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0042 13.5  
24 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0144 13.5  
25 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0153 12.5  
26 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0150 12  
27 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0077 11  
28 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0154 11  
29 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0143 10.5  
30 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0155 8  
31 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0009 7.5  
32 KORÇË ELBASAN ARSIM FILLOR EL-0181 0  
1 KORÇË ELBASAN ARSIM PARASHKOLLOR EL-0182 0 SKUAIFIKOHET APSH
2 KORÇË ELBASAN ARSIM PARASHKOLLOR EL-0183 0  
3 KORÇË ELBASAN ARSIM PARASHKOLLOR EL-0184 0 SKUALIFIKOHET
1 KORÇË ELBASAN ART PAMOR (SHKOLLE ARTISTIKE) EL-0146 16  
2 KORÇË ELBASAN ART PAMOR (SHKOLLE ARTISTIKE) EL-0156 15.5  
3 KORÇË ELBASAN ART PAMOR (SHKOLLE ARTISTIKE) EL-0134 14  
4 KORÇË ELBASAN ART PAMOR (SHKOLLE ARTISTIKE) EL-0185 0 SKUALIFIKOHET, SKA LISTE NOTASH
1 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0048 22.5  
2 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0028 20  
3 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0031 20  
4 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0049 19.5  
5 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0157 19.5  
6 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0158 19.5  
7 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0019 18  
8 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0123 18  
9 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0141 18  
10 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0050 17  
11 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0023 16.5  
12 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0006 16  
13 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0063 16  
14 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0043 15.5  
15 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0071 15  
16 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0078 14  
17 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0159 14  
18 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0061 13.5  
19 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0099 12.5  
20 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0125 12.5  
21 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0027 11  
22 KORÇË ELBASAN BIOLOGJI-KIMI EL-0117 7.5  
1 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0012 15.5  
2 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0160 12  
3 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0003 10.5  
4 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0060 10  
5 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0161 10  
6 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0162 10  
7 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0022 9.5  
8 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0072 9.5  
9 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0076 9.5  
10 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0073 9  
11 KORÇË ELBASAN EDUKIM FIZIK EL-0186 0 SKA SJELLE DOKUMENTA
1 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0163 20  
2 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0145 18  
3 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0075 17.5  
4 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0040 17  
5 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0029 16  
6 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0097 16  
7 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0147 16  
8 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0033 14.5  
9 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0051 14.5  
10 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0140 14  
11 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0004 13  
12 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0092 13  
13 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0094 12.5  
14 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0070 12  
15 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0164 11.5  
16 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0091 11  
17 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0165 11  
18 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0058 10  
19 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0119 10  
20 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0041 9.5  
21 KORÇË ELBASAN GJUHË ANGLEZE EL-0056 8.5  
1 KORÇË ELBASAN GJUHË FRËNGE EL-0136 19  
2 KORÇË ELBASAN GJUHË FRËNGE EL-0106 14.5  
3 KORÇË ELBASAN GJUHË FRËNGE EL-0074 5.5  
1 KORÇË ELBASAN GJUHË GJERMANE EL-0059 20  
2 KORÇË ELBASAN GJUHË GJERMANE EL-0166 19  
3 KORÇË ELBASAN GJUHË GJERMANE EL-0148 15.5  
4 KORÇË ELBASAN GJUHË GJERMANE EL-0187 0 SKUAIFIKOHET PA DOKUMENTA
1 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0015 22  
2 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0036 21  
3 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0026 20.5  
4 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0067 20.5  
5 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0013 20  
6 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0064 19.5  
7 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0080 19.5  
8 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0014 19  
9 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0024 19  
10 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0110 19  
11 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0100 18.5  
12 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0149 18.5  
13 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0167 17.5  
14 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0079 17  
15 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0081 17  
16 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0084 17  
17 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0112 17  
18 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0168 16.5  
19 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0053 15.5  
20 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0066 15  
21 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0020 14  
22 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0169 14  
23 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0035 13  
24 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0082 10.5  
25 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0104 10  
26 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0095 9.5  
27 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0069 9  
28 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0142 9  
29 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0170 8.5  
30 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0137 7  
31 KORÇË ELBASAN GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI EL-0188 0  
1 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0171 22  
2 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0172 20  
3 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0062 19.5  
4 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0087 19.5  
5 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0034 19  
6 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0173 18.5  
7 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0010 18  
8 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0057 18  
9 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0083 18  
10 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0121 18  
11 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0001 17.5  
12 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0088 16.5  
13 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0174 16.5  
14 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0175 16  
15 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0176 15.5  
16 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0018 15  
17 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0065 14.5  
18 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0127 14.5  
19 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0132 14  
20 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0133 14  
21 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0103 11.5  
22 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0054 11  
23 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0115 10.5  
24 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0122 6.5  
25 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0189 0  
26 KORÇË ELBASAN HISTORI-GJEOGRAFI EL-0190 0  
1 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0090 20.5  
2 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0109 19.5  
3 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0039 18.5  
4 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0177 18.5  
5 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0016 18  
6 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0126 18  
7 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0030 17.5  
8 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0025 15  
9 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0120 16.5  
10 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0007 16  
11 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0102 16  
12 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0131 16  
13 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0052 15.5  
14 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0002 15  
15 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0118 15  
16 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0178 15  
17 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0116 14.5  
18 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0138 14.5  
19 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0107 14  
20 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0005 13.5  
21 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0044 13.5  
22 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0093 13.5  
23 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0098 13  
24 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0179 13  
25 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0135 12.5  
26 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0068 12  
27 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0180 12  
28 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0086 10  
29 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0108 10  
30 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0128 9  
31 KORÇË ELBASAN MATEMATIKË-FIZIKË EL-0191 0 SKUALIFIKOHET
1 KORÇË ELBASAN MUZIK (SHKOLLË ARTISTIKE) EL-0032 10.5  
2 KORÇË ELBASAN MUZIK (SHKOLLË ARTISTIKE) EL-0085 10  
1 KORÇË ELBASAN MUZIKË EL-0192 0 SKUALIFIKOHET PEDAGOGJIKE