MINISTRIA E ARSIMIT

SPORTIT DHE RINISË

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE

ELBASAN

GJIMNAZI ‘’KOSTANDIN KRISTOFORIDHI‘’

ELBASAN

 

 

             Nr.         Prot                                                                                                  Elbasan, me 20.11.2017

 

 

NJOFTIM PËR VËNDE TË LIRA PUNE

 

 Në zbatim të Ligjit Nr. 69 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, Udhëzimit nr. 58 datë 12.11.2013 “Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të nëndrejtorit të institucionit  publik të arsimit parauniversitar” të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan, shpall vende të lira për pozicionin e nëndrejtorit të Institucionit arsimor publik në këto shkolla:

 

Shkolla e mesme: “KOSTANDIN KRISTOFORIDHI”

 

I. Kriteret për nëndrejtorin e Institucionit Arsimor Publik

 

  a) Të ketë diplomë te ciklit te dyte ne fushen e edukimit ose diplome te njevlereshme me te ,sipas ligjit nr.9741 ,date 21.05.2007 “Per arsimin e larte ne Republiken e Shqiperise,i ndryshuar.

 

  b) Te kete te pakten kategorine “mesues i kualifikuar”

 

  c) Ne provimin e kualifikimit ,te jene vleresuar “shume  mire “ ose “mire”(nese i eshte nenshtruar ketij provimi).

 

  d) Te mos kete masa administrative dhe penale ne fuqi ne ngarkim te tij.

 

 

 II. Dokumentacioni  i  aplikimit  dhe  afati  i  dorezimit

 

a) CV-ne dhe kopjet e dokumentave qe deshmojne pohimet ne Cv (Sipas modelit te percaktuar ne shtojcen nr.1 bashkelidhur ketij udhezimi).

 

b) Tabelen e plotesuar me te dhenat per aplikuesin (sipas modelit te percaktuar ne shtojcen       nr.2,bashkelidhur ketij udhezimi).

 

c) Deshmine e penalitetit.

 

d) Deshmine e masave disiplinore ne fuqi (Nese nuk ka ,e deklaron me shkrim qe nuk ka).

 

e) Deklaraten personale qe verteton se nendrejtori nuk ka lidhje familjare me drejtorin e institucionit (bashkeshort / bashkeshorte / prind,vella / moter, femije ne moshe madhore , prinder te bashkeshortit/bashkeshortes).

 

f) Dy rekomandime nga mesues ose drejtore te institucioneve arsimore ose titullare te njesive arsimore vendore qe kane punuar me aplikantin .(Sipas modelit ne shtojcen nr.3,bashkelidhur ketij Udhezimi).

 

2- Dokumentacioni i aplikimit ,i percaktuar  ne piken  1 ,dorezohet ne drejtorine e institucionit arsimor publik.Afati i dorezimit te dokumentacionit është 10 dite pas shpalljes së kerkeses per nëndrejtor.

 

Dorëzimi i dokumentacionit  të aplikimit do të bëhet pranë Drejtorisë së shkollës cdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 09:00 – 13:00.

 

Afati i fundit për dorëzimin e  dokumentacionit të aplikimit do të jetë data 29.11.2017.

 

 

                                                    

 

 

Drejtore

Haxhire  Jaupi